Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výroční valná hromada za rok 2009.

ObrazekV sobotu 9.1.2010 se konala Výroční valná hromada za rok 2009. Byla zde prezentována činnost za rok 2009 a plán na rok 2010. Zvolen byl nový výbor SDH na následujích 5 let. Schůze byla ukončena občerstvením a harmonikou.

 

 

 

Zpráva o stavu činnosti sboru za rok 2009

 
 
Vážení bratři, sestry, vážení hosté
 
 
            Dovolte mi, abych Vás seznámil se zprávou o činnosti Sboru dobrovolných hasičů v Hostěrádkách-Rešově za rok 2009. První výborová schůze se konala 5. ledna, kdy se projednalo zajištění VVH za rok 2008, přehled odpracovaných brigádnických hodin a byla provedena kontrola pokladny. VVH se konala 10.1.2009. Zahájení a celou schůzi vedl velitel sboru bratr Antonín Dolák. Přivítal přítomné funkcionáře okresu, okrsku, okolních sborů a přítomné hosty. Byla zvolena volební a návrhová komise. Starosta sboru přednesl zprávu o činnosti, ve které zhodnotil činnost SDH za rok 2008 a dále zprávu velitele. Zprávu o výsledcích v soutěžích, umístění i prohrách přednesl člen družstva a náměstek starosty Rudolf Franz ml. Revizní komise seznámila VVH s provedenou revizí pokladny a účtu sboru. Byl přednesen návrh plánu činnosti na rok 2009, tento byl ve všech bodech splněn. Při údržbě hasičky a jejího okolí jsme v roce 2009 odpracovali 150 hodin, při údržbě výstroje a výzbroje 250 hodin, při kontrole funkčnosti hydrantů 60 hodin, při kulturních a společenských akcích 380 hodin, při údržbě techniky 640 hodin, odevzdali 106 q žel. šrotu, uspořádali jsme tradiční ostatky, noční soutěž v požárním útoku a diskotéku. V diskuzi vystoupili hosté a zástupci pozvaných okolních sborů. Usnesením VVH byla schválena volba delegátů na VVH okrsku a plán činnosti na rok 2009. Po závěru, který provedl bratr Dolák, bylo podáváno občerstvení a následovala volná diskuse.
 
Další výborová schůze se konala 26. ledna 2009. Byl sestaven plán výborových schůzí na rok 2009 a členských schůzí. Dále bylo projednáno zajištění vesnické zabijačky, ostatků a večerní zábavy. Vesnická zabijačka se uskutečnila v sobotu 31.ledna, zajišťovali jsme občerstvení. Ostatky se uskutečnily v sobotu 21. února 2009 průvodem masek po vesnici s hudbou Františka Peciny, večer proběhla v sále kulturního domu tradiční ostatková zábava. Dne 13. února v naší hasičské zbrojnici proběhla výroční valná hromada okrsku Hostěrádky-Rešov za účasti zástupců SDH Šaratice, Kobeřice, Velešovice a Vážany nad Litavou.
 
            Další výborová schůze se uskutečnila 2. března 2009, pokladník sboru potvrdil odevzdání daňového přiznání za rok 2008 na FÚ ve Slavkově. Byla projednána příprava svěcení sochy sv. Floriána. 27.března se na naší hasičské zbrojnici uskutečnilo výjezdní zasedání OSH Vyškov.
 
            Na výborové schůzi 6. dubna 2009 byly připraveny seznamy sponzorů noční soutěže v požárním útoku a rozděleny členům výboru k obcházení. Sponzoři byli následně zahrnuti do pozvánky na soutěž. Byl projednán stav přípravných prací na výstavbě sochy sv. Floriána a upřesněn další postup.
           
            Na členské schůzi 27. dubna se projednalo zabezpečení svěcení sochy sv. Floriána a žehnání hasičských aut a rovněž zabezpečení noční soutěže v požárním útoku. Další dopřesnění jednotlivých akcí probíhalo na výborových schůzích 7. a 20. května.  
 
8. května 2009 se do Hostěrádek-Rešova sjeli členové ostatních SDH jak SH ČMS a Moravské hasičské jednoty, tak hasičští přátelé ze Slovenska ke slavnostní mši svaté spojené s žehnáním hasičských aut místní jednotky a svěcením sochy sv. Floriána, kterou místnímu sboru věnoval spřátelený Dobrovolný hasičský zbor z Malženic ze slovenského Trnavského
- 2 -
 
okresu. Pozvání dále přijali zástupci HZS Jmk, funkcionáři OSH i KSH SH ČMS a starostové okolních obcí. Slavnostní mše svatá začala ve 14 hodin před místní hasičskou zbrojnicí. Při ní novoříšský opat Marin Rudolf Kosík požehnal zásahovým vozidlům místní jednotky SDH, která je zařazena v plánu PP jako JPO III. a požehnal všem hasičům, kteří bez ohledu na své pohodlí nezištně pomáhají druhým. Následovalo předání ocenění a vyznamenání zasloužilým hasičům. Poté za doprovodu dechové hudby Zlaťanky z Kobylnic se celý průvod přesunul vesnicí s pomníku zasloužilým hasičům u požární nádrže v obci, kde byla odhalena a následně vysvěcena socha sv. Floriána, patrona hasičů. Pro hasiče a další pozvané hosty dále pokračovalo setkání na hasičské zbrojnici.
 
23. května 2009 se v areálu kynologického klubu v Hostěrádkách-Rešově letos již popáté sešli příznivci hasičského sportu při V. ročníku noční soutěže v požárním útoku o putovní sochu sv. Floriána. Soutěžní podmínky byly pro muže i ženy stejné, v kategorii mužů soutěžilo 29 družstev, v kategorii žen soutěžilo družstev 10. S výsledky soutěže nás seznámí ve své zprávě Rudolf Franz ml.
 
Poděkovat musíme jak za finanční příspěvky, tak za věcné dary, kterými naši soutěž sponzorovali:
 
-         Obecní úřad Hostěrádky-Rešov
-         ZEV Šaratice
-         Restaurace U Paseky Újezd u Brna
-         Technikcentrum Němčanský Petr
-         Jakeš Ivo, výroba dveří, truhlářství
-         Dolák Antonín, stolařství
-         Dolák Petr, zámečnictví, svářečské práce
-         Dolák Radek, autodoprava
-         Elektro Spáčil, prodej elektrospotřebičů
-         Robeš Josef
-         Vinařství Martinásek
-         Krejčíř Jiří a Rudolf, výroba nábytku
-         Jochymek Arnošt, potraviny
-         Poulík Vladimír, autodoprava
-         Kalouda Josef, pokládání podlahové krytiny
-         Masař Zdeněk, vodo topení instalace
-         Robeš Jiří, zámečnictví
-         Červinka s.r.o. Hodějice, výroba, prodej a servis hasící techniky
-         Hasičská výzbrojna Brno, Kšírova
-         Kalvoda Ivo
-         Pecina František, voda, topení, plyn
-         Hrabovský Luboš
 
            Poděkovat musíme také Okresnímu sdružení hasičů Vyškov za poskytnutí časomíry, bratru Jaroslavu Bejlkovi za uvádění celé soutěže a ovládání časomíry a všem členům sboru, kteří se na přípravě a celém zdárném zabezpečení soutěže podíleli.
 
Na výborové schůzi 1. června bylo provedeno vyhodnocení a vyúčtování akcí a projednáno přijetí nových členů do sboru. Další výborové schůze se uskutečnily 6. července,
- 3 -
 
3. srpna, 7. září, 5. října. 5. října a 29. října na naší hasičské zbrojnici proběhl přípravný výbor na krajské setkání zasloužilých hasičů.
 
7. listopadu na naší hasičské zbrojnici se uskutečnilo krajské Setkání zasloužilých hasičů (účast 87 hasičů), souběžně probíhala výstava Karla Tůmy z Milešovic (deček z vršků KEG sudů) a výstava hasičských přileb a stejnokrojů.
           
            21. listopadu se starosta sboru a velitel zúčastnili okresního shromáždění OSH v Dražovicích. Na výborové schůzi 7. prosince bylo projednáno čerpání mimořádných dotací z JMK, požadavek na finanční příspěvek na OÚ na rok 2010, projednáno zabezpečení diskotéky 25. prosince, která se našemu členovi Petrovi Dolákovi podařila zajistit, tato akce se velmi vydařila a přinesla velmi významný příjem do pokladny SDH v letošním roce, za což mu patří poděkování. Na výborové schůzi 28. prosince bylo provedeno vyhodnocení diskotéky. Na poslední výborové schůzi 4.1.2010 byla projednávána příprava dnešní VVH a provedena revize pokladny.
 
V roce 2009 se významných životních jubileí dožili členové našeho sboru – 70. let: Ludmila Kánská, 60. let: Josef Dupal, Josef Kachlíř, Pavel Nakládal, 50. let: Zdeněk Petráš. Všem jubilantům jsme za SDH předali drobné dárky a ještě jednou srdečně blahopřejeme a přejeme pevné zdraví do dalších let a štěstí a spokojenost v osobním životě.
 
            Bohužel nás v loňském roce navždy opustili 2 naši členové Marie Krátká a Ing. Václav Martínek. Rozloučili jsme se s nimi a doprovodili je na poslední společné cestě.
 
            OU v Hostěrádkách-Rešově uvolnil pro práci dobrovolných hasičů, zejména pro zajištění činnosti J SDH včetně dotací z JMK celkem 453.917,74 Kč. Tato částka byla použita následovně :
 

Požární ochrana dobrovolná část
20 656,00 Kč
PHM
66 677,00 Kč
provoz hasičky
4 317,00 Kč
pojištění
21 932,00 Kč
školení, služby
3 750,00 Kč
STK, emise, poplatky
11 035,40 Kč
mobil, mzda velitele
122 036,00 Kč
DM,DDM zásahové jednotky
22 045,00 Kč
DM,DDM pro SDH
53 625,00 Kč
opravy movitého majetku
125 993,50 Kč
opravy nemovitého majetku
1 850,00 Kč
ostatní nezařazeno

 
Dále byla našemu sboru svěřena do péče budova hasičky a vybavení v celkové hodnotě 1.077.175,- Kč. Spolupráci s OU lze hodnotit jako velmi dobrou a věříme, že se v rozpočtu obce i nadále najde dostatek finančních prostředků, aby byla dobrovolná činnost hasičů v obci nadále rozvíjena ku cti a dobrému jménu obce.
 
- 4 -
 
            Nyní Vás seznámím se zprávou velitele sboru (viz příloha).
 
Dalším bodem je finanční zpráva :
 
Celkový příjem za rok 2009 činil                     -          310.275,45      Kč
Celkové výdaje v roce 2009                           -          244.869,00      Kč                  
Zůstatek v pokladně                                        -          131.711           Kč (včetně převodu z 2008)
Zůstatek na běžném účtu                                 -          31.059             Kč (včetně převodu z 2008)
 
            Dále vlastníme 8. akcií Hasičské vzájemné pojišťovny, Fiat Ducato, PPS-12, vycházkové uniformy, cvičební úbory soutěžních družstev, sportovní obuv, vybavení kuchyně, vybavení schůzové místnosti, televizi, video, videokameru, radiopřijímač se zesilovačem, DVD přehrávač.
 
 
Členská základna:
 
K 31.12.2008 měl náš sbor 81 členů, z toho 20 žen.
  
 
            Výbor sboru děkuje všem, kteří aktivně pomáhají našemu sboru v jeho činnosti. Na tomto místě patří poděkovat i Libě Urbánkové za péči o pomník zemřelých hasičů a Pavlovi Palečkovi za zprovoznění a spravování našich internetových stránek SDH.  
 
            Bratři a sestry, vážení hosté. Vyslechli jste zprávu o stavu a činnosti sboru v uplynulém roce a tak mě dovolte, abych poděkoval za práci všem, kteří jste ji v uplynulém roce pro sbor vykonali. V novém roce přeji jménem výboru všem hlavně zdraví, spokojenost v osobním i pracovním životě a hlavně hodně chuti do další práce v našem sboru.
 
 
 
 
 
Hostěrádky-Rešov 9. ledna 2010   
                                                                                              Mgr. Slavomír Bell, starosta SDH

 

 

 

Zpráva velitele jednotky SDH :
           
            Předem mé zprávy bych vás chtěl pozdravit a přivítat na dnešní valné hromadě. Úvodem vás seznámím se školením a výcvikem jednotky SDH, zásahy, námětovými cvičeními, dále údržbou a brigádami a stavem techniky.
 
Zásahová jednotka SDH je tvořena 16-ti členy SDH, všichni mají absolvovány zdravotní prohlídky, které byly provedeny v lednu 2009, platnost je 2 roky. Členové ZJ se pravidelně scházejí při výcviku, školení, údržbě techniky, přípravě na technické prohlídky. Při výjezdu bývá účast členů v pracovní době do 5-ti členů, v mimopracovní době a o víkendech i 10 členů. Výjezdní čas se nám daří kolem 5 min. (dle vyhlášky JPO III. je výjezd do 10 min.). Provádíme údržbu zásahových vozidel. Školení J SDH probíhá 1x měsíčně. Řidiči zásahových vozidel jsou Pospíšil Radomil, Robeš Martin, Jakeš Ivo, Dolák Petr, Dolák Antonín a Petráš Zdeněk. Řidiči provádí v nezbytném rozsahu kondiční jízdy ke zdokonalování řidičských dovedností se zásahovými vozidly. Školení řidičů zásahových vozidel je jednou ročně. Průběžné školení dále absolvují nositelé dýchací techniky.  Použití dýchací techniky je důležité při zásahu v zakouřeném prostředí a v jiných nebezpečných situacích. Při zásazích využíváme 3 radiostanice, 1 vozidlová v CAS 32 a 2 ruční. V letošním roce bychom chtěli pro 6 členů JSDH zajistit školení na používání motorové pily.
 
Činnost jednotky :
- 2 členové (Petr Dolák a Ivoš Jakeš) se v termínu od 23. do 27.3.2009 zúčastnili školení velitelů v ŠS HZS Jmk v Tišnově
- průběžně jsme prováděli vlastními silami úpravy na zásahovém vozidle VW Transporter, instalaci zadních sedaček s úpravami na dýchací techniku, úložné schráně, konstrukce na uložení zásahových prostředků
- dokoupení technických prostředků (motorová pila, plovoucí čerpadlo, pojízdní práškový HP 50 kg, úhlová bruska)
- v rámci školení J SDH byly prováděny nácviky používání elektrocentrály, plovoucího čerpadla, dýchací techniky a dalších prostředků
- technické prohlídky na vozidle CAS 32 Tatra 148 a Fiat Ducato
- v sobotu 7.3.2009 v 8.45 hod. velitel jednotky vyhlásil cvičný poplach s prověřením časů dostavení se na hasičskou zbrojnici, dostavilo se 10 členů JSDH
- v úterý 29.12.2009 v 9.55 hod. místostarosta obce vyhlásil cvičný poplach s prověřením časů dostavení se na hasičskou zbrojnici, dostavilo se 8 členů JSDH
- údržba techniky a technických prostředků, nákup a přezutí zimních pneu VW Transporter
- dovoz nových technických prostředků od firmy Červinka (skládací žebřík 8 m, proudnice)
- oprava CAS 32 Tatra 148
- nákup PHM – 296 l nafty, benzín Speciál 16 l, benzín Natural 98 l
 
Zásahová činnost :
- 5.4.2009 výjezd 16.45 hod. výjezd k požáru travního porostu a klestí v katastru Hostěrádky-Rešov, účast 8 členů JSDH, technika CS 32 T148, DA Fiat Ducato
- 23.4.2009 asistence pálení náletového klestí, 3 členové JSDH, technika CAS 32 Tatra 148
- 10.6. – účast na vyhlášeném Zvláštním stupni poplachu HZS Jmk – svolání k PS Slavkov u Brna (vyhodnocení, školení)
- 23.6. – účast na prověřovacím cvičení HZS Jmk na ZŠ Šaratice (J HZS Slavkov u Brno, J SDH Křenovice + okrsku J SDH Hostěrádky-Rešov, J SDH Šaratice, J SDH Velešovice, J SDH Kobeřice)
- 24.7.2009 – účast taktickém cvičení okrsku na Požár objektu stolárny soukromého podnikatele p. Jakeše, Hostěrádky-Rešov 140, technika CS 32 T148, VW Transporter, 8 členů JSDH
- 9.8.2009 výjezd k požáru na dvorku rodinného domu v Újezdě u Brna, technika CAS 32 T148, VW Transporter, 10 členů J SDH
- 23.9. 2009 výjezd k požáru autovrakoviště v Holubicích (3. stupeň poplachu, celkem 18 jednotek) , technika CAS 32 T148, VW Transporter, 5 členů J SDH
- 27.9.2009 účast 4 členů JSDH včetně techniky VW Transporter na bezpečnostním opatření k zajištění návštěvy svatého otce papeže Benedikta XVI. v Brně, tomuto předcházela příprava techniky a výroba držáků světel k elektrocentrále
- 1.10.2009 technická pomoc, čerpání vody RD Hostěrádky-Rešov č.p. 40, 2 členové JSDH, technika CAS 32 Tatra 148
 
Veřejné akce :
- v sobotu 31. ledna 2009 jsme se spolu s obecním úřadem spolupodíleli na zabezpečení II.obecní zabijačky, tato akce se opět jako v loňském roce vydařila
- v sobotu 21. února 2009 jsme zorganizovali tradiční ostatky průvodem masek po vesnici s hudbou Františka Peciny, večer proběhla v sále kulturního domu tradiční ostatková zábava. 
- brigáda k umístění sochy sv. Floriána u kapličky
- 8.května 2009 se do Hostěrádek-Rešova sjeli členové ostatních SDH jak SH ČMS a Moravské hasičské jednoty, tak hasičští přátelé ze Slovenska ke slavnostní mši svaté spojené s žehnáním hasičských aut místní jednotky a svěcením sochy sv. Floriána, kterou místnímu sboru věnoval spřátelený Dobrovolný hasičský zbor z Malženic ze slovenského Trnavského okresu. Pozvání dále přijali zástupci HZS Jmk, funkcionáři OSH i KSH SH ČMS a starostové okolních obcí. Slavnostní mše svatá začala ve 14 hodin před místní hasičskou zbrojnicí. Při ní novoříšský opat Marin Rudolf Kosík požehnal zásahovým vozidlům místní jednotky SDH, která je zařazena v plánu PP jako JPO III. a požehnal všem hasičům, kteří bez ohledu na své pohodlí nezištně pomáhají druhým. Následovalo předání ocenění a vyznamenání zasloužilým hasičům. Poté za doprovodu dechové hudby Zlaťanky z Kobylnic se celý průvod přesunul vesnicí s pomníku zasloužilým hasičům u požární nádrže v obci, kde byla odhalena a následně vysvěcena socha sv. Floriána, patrona hasičů. Pro hasiče a další pozvané hosty dále pokračovalo setkání na hasičské zbrojnici.
 
Ostatní činnost :
- účast na výročích a VVH okolních SDH, doprovod zemřelých hasičů z okolních sborů na poslední cestě
- úprava povrchu cvičného trávníku u hasičské zbrojnice
- řezání dřeva na pálení čarodějnic
- úklid hasičské zbrojnice a okolí před svěcením sochy sv. Floriána a žehnáním hasičských aut
- 2 x ostříkání házenkářského hřiště před sezónou, čištění komunikací
- oprava střechy hasičské zbrojnice
- účast členů JSDH na odborné exkurzi na PS Lidická a na KOPIS
- brigáda na sběr železného šrotu 19.9.200, 5 členů JSDH
- 19.9.2009 účast na okresním shromáždění zasloužilých hasičů a pozvaných hostů v Hodějicích, které zajišťoval Jan Červinka vč. techniky Fiat Ducatto
- 23.9.2009 brigáda na čištění kanálů v obce, technika CAS 32 T148, 3 členové JSDH
- nátěr oplechování střechy na hasičské zbrojnici
- sečení trávy u hasičské zbrojnice
- kontrola hydrantů na obci (2 hydranty vadné – u kapličky a za Vaškem Bednaříkem)
- nákup a šití záclon na hasičskou zbrojnici
- 7.11.2009 – krajské Setkání zasloužilých hasičů (účast 87 hasičů), souběžně probíhala výstava Karla Tůmy z Milešovic (deček z vršků KEG sudů) a výstava hasičských přileb a stejnokrojů
- vnitřní úpravy přístřešku za hasičskou zbrojnicí
- na požádání OÚ napouštění plochy za rybníkem
- 23.11.2009 účast na kremaci členky sboru p. Marie Krátké (20 členů)
- 28.11.2009 účast na pohřbu člena sboru a starosty obce p. Ing. Václava Martínka (30 členů SDH Hostěrádky-Rešov + 40 členů okolních sborů)
 
 Technika svěřená do naší péče – CAS 32 Tatra 148, DA VW Transporter a DS Fiat Ducatto je řádně ošetřována, je vedena dokumentace projetých km a spotřeby. Všechny vozidla mají platné STK.
 
            Při kondičních jízdách, zásazích, školení, cvičení a manipulačních jízdách bylo v roce 2009 na CAS 32 Tatra 148 najeto 220 km a natočeno 8 motohodin (spotřeba 120 l nafty), na DA Fiat Ducato najeto 2073 km (spotřeba 245 l nafty) a na VW Transporter najeto 641 km (spotřeba 96 l benzínu). Provoz plovoucího čerpadla – 23 l benzínu, motorová pila (školení+řezání dřeva) – 15 l benzínu. Elektrocentrála zajišťovala osvětlení dálnice při návštěvě sv. Otce + napájení čerpadel při napouštění kluziště – celkem 6 motohodin, spotřeba 30 l nafty.
 
            Činnost členů zásahové jednotky SDH je pestrá, jedná se o spoustu odpracovaných hodin při výcviku a školení, údržbě techniky, technických prostředků, přípravě vozidel na technické prohlídky, údržbě hasičky, soutěžích v požárním sportu, sběru železa, kulturních akcích a mnoha dalších činnostech. Myslíme si, že hasiči jsou v obci složkou, která má velmi důležité uplatnění a která slouží jak obci, tak ostatním spoluobčanům. Proto budeme vděčni za jakoukoliv další pomoc a podporu ze strany obecního úřadu i v dalších letech a velmi si vážíme pomoci dosud poskytované.
 
            Závěrem mi dovolte Vám, kteří jste se na těchto akcích, na hasičských soutěžích, při brigádách, při sběru železa podíleli, kteří jste nám pomohli řešit naše problémy, poděkovat. Velký dík patří členům zásahové jednotky za kladný přístup, jak při školení, tak při výjezdech. Věřím, že v nadcházejícím roce budete všichni přistupovat zodpovědněji k naší práci a s větší chutí a elánem.
 
            Přeji Vám i Vašim rodinám pevné zdraví, hodně spokojenosti v rodinném životě, zaměstnání, ale také v hasičině, kde pomáháme našim spoluobčanům a celé naší společnosti. Rovněž přidáváme i pozdrav našich hasičských přátel z Malženic na Slovensku, kteří zdraví naši VVH a v červnu nás chtějí pozvat na prověrky připravenosti.
 
 
 
 
Hostěrádky-Rešov 9. ledna 2010
 
 
           
                                                                                              Antonín Dolák, velitel
 

 

 

SDRUŽENÍ HASIČů ČECH, MORAVY A SLEZSKA
          Sbor dobrovolných hasičů v Hostěrádkách – Rešově, okres Vyškov
 
                                                U S N E S E N Í
 
z výroční valné hromady SDH Hostěrádkách – Rešově
konané dne 9. ledna 2010
 
Výroční valná hromada SDH Hostěrádky-Rešov po vyslechnutí zprávy o činnosti a hospodaření za rok 2009, zprávy velitele, zprávy revizora, plánu práce na rok 2010, diskuzi a připomínkách přijímá následující usnesení :
 
1) Schvaluje :
a)      Zprávu o činnosti SDH za rok 2009
b)      Zprávu velitele SDH
c)      Zprávu revizora SDH
d)      Plán činnosti na rok 2010  
e)      Hlášení o činnosti SDH za rok 2009
 
2) Volí:
a)      Výbor SDH ve složení viz příloha usnesení
b)      Navrhuje OÚ do funkce velitele J SDH pana Antonína Doláka
c)      Předsedu kontrolní a revizní rady paní Marii Dolákovou, členy Martina Robeše a
Zdenka Petráše
d)      Delegáty SDH na VVH okrsku: Slavomíra Bella, Rudolfa Franze ml., Petra Doláka
e)      Delegáty SDH na Shromáždění delegátů OSH: Slavomíra Bella a Jitku Pospíšilová
f)        Kandidáta do funkce člena výkonného výboru OSH: Antonína Doláka
 
3) Ukládá:
3.1) Členům výboru SDH:
a)      vyrovnat členské příspěvky s OSH Vyškov za rok 2010 do 31.1.2010
b)      zabezpečit uspořádání noční soutěže v požárním útoku v roce 2010
c)      zabezpečit informovanost obyvatel o ohlašovnách požáru a umístění hydrantů v obci
d)      zabezpečit pravidelnou činnost SDH tak, aby byly splněny úkoly stanovené dnešní valnou hromadou, obsažené ve schválených dokumentech
e)      zabezpečit účast představitelů SDH na okrskových aktivech a shromáždění OSH
f)        vyhodnotit diskuzi z VVH včetně připomínek a náměty zapracovat do plánu práce
 
3.2) Všem členům Sboru dobrovolných hasičů:
a)      zaplatit členské příspěvky SDH za rok 2010 nejpozději do 25.1.2010
b)      aktivně se zapojit do přípravy a pořádání noční soutěže v roce 2010  
c)      aktivně se podílet na plnění jednotlivých úkolů stanovených v plánu činnost
d)      zúčastnit se členských schůzí a VVH
 
V Hostěrádkách-Rešově dne 9. ledna 2010  
 
…………………………………….                                     ……………………………………
razítko a podpis starosty SDH                                       podpis předsedy návrhové komise
 
Příloha k usnesení
 
z výroční valné hromady SDH Hostěrádkách – Rešově
konané dne 9. ledna 2010
 
 
Složení výboru SDH Hostěrádky-Rešov na funkční období 2010-2015 :
 
 

Starosta                                               Mgr. Slavomír Bell

Náměstek starosty                            Ing. Rudolf Franz ml.

Velitel JSDH                                        Antonín Dolák

Zástupce velitele JSDH                    Petr Dolák

Strojník                                                Radomil Pospíšil

Preventář                                            Zdeněk Petráš

Jednatel                                              Bc. Martin Robeš

Hospodář                                           Pavel Paleček

Vzdělavatel                                         Roman Urbánek

Vedoucí mládeže                              Jitka Pospíšilová

Referentka žen                                  Anna Hessová

Kronikář                                              Jiří Robeš

Člen výboru                                        Jaroslav Hamerský

 
 
 
 

Náhledy fotografií ze složky Výroční valná hromada za rok 2009