Jdi na obsah Jdi na menu
 


Historie Sboru dobrovolných hasičů Hostěrádky-Rešov

Historie SDH až po současnost.

 

 Historie Sboru dobrovolných hasičů v Hostěrádkách-Rešově

 
        Sbor byl založen na ustavující valné hromadě dne 14.2.l921, kterou svolal tehdejší starosta obce František Cenek. Do sboru se tehdy přihlásilo 46 členů činných a 20 přispívajících. Prvním starostou sboru byl zvolen Václav Provazník st. a náčelníkem Jan Robeš st. Nově založené organizaci věnovali místní legionáři pro začátek 40,- korun a místní chasa 45,- korun z ostatkové sbírky.
 
         V průběhu měsíce června 1921 byla jako první akce sboru provedena prohlídka komínů. Další peníze členové sboru získávali sbírkami po vesnici, pořádáním zábav a hraním divadla. V březnu 1922 se starostou sboru stává Josef Matula, v dubnu 1922 byla od Rousínovského sboru zakoupena ruční stříkačka a zahájena stavba hospodářského skladu, v červnu 1922 se uskutečnilo první hasičské cvičení. V květnu 1924 bylo v Hostěrádkách – Rešově uspořádáno první veřejné okrskové cvičení, kterého se zúčastnily i sbory ze Šaratic, Zbýšova, Újezda a Prace. V roce 1926 zemřel jeden ze zakládajících členů František Brýda, který se nejvíce zasloužil o založení sboru, v roce 1929 zemřel zakládající člen a první starosta Václav Provazník st. První požár v obci likvidoval sbor v roce 1931 a to ve stavení Jana Martináska, kdy se účastnily i sbory ze Šaratic, Zbýšova, Újezda. V roce 1932 byla zakoupena první nová motorová stříkačka a 5.5.1934 se v naší obci konají první závody s motorovými stříkačkami. Na výroční valné hromadě u příležitosti 15-ti letého výročí založení sboru v roce 1936 je vzpomenuto zemřelých zakládajících členů, nadučitele Brýdy, prvního starosty sboru Václava Provazníka a Antonína Novosada.
 
         Na členské schůzi sboru v roce 1938 se přihlásilo do sboru prvních 5 žen. Po obsazení republiky nacisty v březnu 1939 byl vydán zákaz pořádání členských schůzí všech spolků a musely být odstraněny veškeré nápisy a odznaky. První schůze po osvobození se konala v září 1945, bylo na ní m.j. vzpomenuto všech našich členů, kteří se osvobození nedočkali. V září 1951 bylo založeno první dorostenecké družstvo, které vedl Josef Skyva. V roce 1953 bylo ustanoveno první žákovské družstvo, které vedl Bohuš Palíšek. V roce 1954 byla dokončena výstavba požární nádrže v obci. V roce 1957 se započalo s přestavbou a úpravou hasičské zbrojnice. V červenci 1957 téměř všichni členové sboru pomáhali občanům, kteří po velké průtrži mračen měli zatopené domy a sklepy. Čerpání vody se účastnily i sbory ze Slavkova, Hrušek a vojáci z radaru. V červnu 1958 postihla naši obec opět průtrž mračen, při likvidaci následků našim členům pomáhali i sboru ze Slavkova, Brna a Hrušek.
 
         V roce 1965 zemřelo 5 zakládajících členů sboru – Jan Holoubek, Jiří Omasta, Alois Šulák, Rudolf Krejčí a Antonín Dolák. V roce 1978 došlo k požáru v domě č.p. 111, který byl po včasném zpozorování lokalizován včasným zásahem místní jednotky.
 
         23.4.1988 začínají práce na výstavbě nové hasičky. Do konce roku bylo na stavbě odpracováno členy sboru 4.985 brigádnických hodin a dalších 806 občany obce. V roce 1989 bylo hlavní činností výstavba a dokončení nové hasičky. Po kolaudaci a předání do užívání zástupci České státní pojišťovny se první valná hromada konala 16.12.1989. Na této valné hromadě byli členové a hosté seznámeni s odpracovanými hodinami při výstavbě hasičky, vyhodnoceni a odměněni nejlepší brigádníci. Bylo vyzdvihnuto velkých zásluh o výstavbu, které měli předseda MNV Šaratice pan Kosík, tajemník pan Štefl, ing. Pokorný, který zajišťoval stavební dozor a spolupráci s vojenskými stavbami, ing. Martínek, který zajišťoval pravidelné finanční krytí ze strany pojišťovny, sháněl peníze prostřednictvím okresního úřadu na vnitřní dovybavení hasičky a zajišťoval i spolupráci se zemědělským družstvem. Svůj velký podíl na zdaru této akce měl bratr Jaroslav Bejlek a  starosta okresního sdružení bratr Jiří Kulla.
 
         V roce 1990  sbor dostal za dlouholetou velmi dobrou práci přidělenou novou Avii A31 v požární úpravě od HZS Vyškov. V roce 1997 se členové sboru účastnili záchranných prací při odstraňování následků povodní na Jižní Moravě. V prosinci 2002 jsme se rozloučili s naším dlouholetým členem, starostou, pokladníkem a čestným starostou Josefem Cenkem. V roce 2006 se nám za finančního přispění Jihomoravského kraje a OÚ HR podařilo rozšířit náš vozový park o CAS 32 Tatra 148. V roce 2008 jsme postupně  obměnily Avie za dopravní automobily Fiat Ducato a VW Transporter, který je upraven a vybaven pro technické zásahy.
           
              Technika svěřená do naší péče aktuálně v roce 2015 – CAS 32 Tatra 815, DA VW Transporter, DA Fiat Ducato a Lada Niva 
 
              Členská základna: k 31.12.2014 měl náš sbor 116 členů, z toho 57 mužů, 27 žen a 25 mládeže do 15-ti let a 7 dorostenci do 18-ti let.
              
             V neposlední řadě je třeba vyzdvihnout mnohaletou velmi dobrou spolupráci a podporu ze strany Obecního úřadu v Hostěrádkách-Rešově. 
 
         Závěrem této velmi stručné zprávy z historie našeho sboru mi dovolte, abych jménem SDH v Hostěrádkách – Rešově poděkoval všem zesnulým hasičům za jejich obětavou a nezištnou pomoc u požárů a živelních pohrom, za jejich práci a nasazení v duchu starého hasičského hesla „Bohu ku cti, bližnímu ku pomoci“.
 
                                                        Slavomír Bell, starosta SDH